Forum För Omställnin

Om oss

Detta är Forum för Omställning

Kort om Forum för Omställning

Forum för Omställning skapades för att samla flertalet olika perspektiv och kunskaper - partiobundet och med enda prioriteringen att bidra till att långsiktigt utveckla svensk arbetsmarknad med bejakande av ny teknologi och nya affärsmodeller. Ytterst är Forum för Omställnings målsättning att bidra till den långsiktiga välfärden och vara en röst som motverkar kortsiktiga, populistiska och partsinlagor till skada för svenskt näringsliv, svensk arbetsmarknad och ytterst det svenska samhället.

Forum för Omställning vill också vara en plattform som kan agera som katalysator för förändring och även stimulera genom att nya piloter sjösätts för att praktiskt kunna visa på hur infrastrukturen och finansiering som redan finns kan komma till bättre användning och hur samhällets olika aktörer kan agera tillsammans på nya sätt. 

Forum för Omställning är en intressegemenskap som aktivt och löpande engagerar sig i publika sammanhang. Forumet kan också initiera eller aktivt driva projekt i syfte att visa hur nya lösningar eller nya arbetssätt kan fungera, och på så sätt skynda på utvecklingen inom sektorn. Forum för Omställning kan också vara en informell eller formell remissinstans och diskussionspartner.

Work in The Future konferens på Handelshögskolan 4 oktober 2018

Work in The Future konferens på Handelshögskolan 4 oktober 2018

 

 

Vår mission

Sverige, liksom många andra länder, genomgår nu stora förändringar drivna av digitalisering, automatisering och etablering av helt nya verksamhetsmodeller och konkurrenter. Vi är övertygade om att ny teknik och nya affärsmodeller innebär enorma möjligheter och värden för samhället, samtidigt som vi inser att det finns ett antal utmaningar längs vägen som vi som land, företag, organisationer och individer måste hantera. Som individer, arbetsgivare, och samhälle behöver vi fråga oss hur vi ska agera. Vi, med erfarenheter från akademi, fack, forskning, näringsliv, omställningsorganisationer och politiken, är övertygade om dessa stora och långsiktiga utmaningar som Sveriges står inför bäst löses i bred och långsiktig samverkan.

Forum för Omställnings mål är att Sverige ska ligga längst framme i den digitala transformationen av samhället och ha de bästa förutsättningarna för arbetskraftens omställning.

 

 

Våra fokusområden

Det görs inte tillräckligt idag för att bejaka den digitala transformationen och ge arbetskraften de bästa förutsättningarna för omställning - dialogen förs inte med den intensitet och på den beslutsfattarnivå som vi anser nödvändigt. Vi verkar därför via samtal, seminarier, konferenser och debattartiklar för att öka samhällets kunskap om den omställningen som vi ser accelerera i kölvattnet av ny teknik och nya affärsmodeller. Vi kan också engagera oss i pilotprojekt som syftar till att identifiera nya intressant lösningar och arbetssätt med potential att spridas brett. Vi hoppas inspirera samhällets aktörer att tillsammans skapa en starkare kraft runt detta, vilket kan mynna ut i ett ’Digitalt Sverige’, som årligen manifesteras i en Digital Day (med Schweiz som inspiration). En sådan bör aktiv stödjas av Sveriges regering, men också en mångfald av andra aktörer i samhället, privata som offentliga. Vi vill underlätta arbetskraftens omställningsförmåga genom bland annat idéer runt effektivare vuxenutbildning, försörjning under omställning och förbättrad matchning.

Vi tror att det finns ett antal konkreta förändringar som måste till och initiativ som måste komma på plats. Våra fokusområden kommer därför vara att;

 1. Bidra till högre grad av förståelse hos invånarna för digitalisering och ökad transparens runt de möjligheter och behov som uppstår

 2. Bidra till en tydligare digital vision för Sverige

 3. Bidra till en aktiv dialog mellan de viktigaste aktörerna i samhället, med tydligt ledarskap från regeringens sida

 4. Bidra till förändringar i utbildningssystemet så att det blir mer flexibelt i sak och rum och effektivt svarar upp mot kompetensbehoven från arbetstagare och arbetsgivare

 5. Bidra till en mer effektiv matchning av talang och behov på arbetsmarknaden

 6. Bidra till en vässad infrastruktur för omställning med möjlighet till finansiering av studier genom hela arbetslivet

 

 

Vår uppförandekod

 • Vi som ingår i Forum för Omställnings styrelse har som individer olika bakgrunder och kompetenser i det svenska samhället. Vi är övertygade om svensk arbetsmarknad kommer utvecklas positivt genom användandet ny teknologi och nya affärsmodeller, och att de enskilda individerna och ett ständigt lärande – teoretiskt och praktiskt – är nyckeln till framtida välstånd. Vi bidrar med våra olika kompetenser och bakgrunder till att bidra till att hitta de lösningar som krävs för att vårt samhälle till fulla ska kunna tillgodogöra sig de nya möjligheterna i en globalt konkurrensutsatt värld.

 •  En kontinuerlig verksamhetsutveckling, produktivitetsutveckling och ett ständigt lärande och är bärande delar i utvecklingen av näringslivet och ytterst samhället. Som styrelse tror vi att en fördjupad och långsiktig dialog mellan parter som är engagerade för vår gemensamma näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling behöver fler kontaktytor för att finna konkreta och väl underbyggda vägar framåt. Som styrelse drivs vi av att erbjuda sådana mötesplatser. Vi som ingår i styrelsen bidrar med vår tid, engagemang och nätverk i syfte att påverka och förbättra förutsättningarna för att utveckla en arbetsmarknad i världsklass i bejakan av ny teknologi och nya affärsmodeller.

 • Forum för Omställnings ambition är vara en plattform som driver konstruktiv och faktabaserad dialog med målet att fånga alla perspektiv in på frågan. Genom att genomföra kvalificerade analyser och presentera och sammanställa relevanta fakta – internationell såväl som svensk – och baserat på dessa formulera förslag till möjliga handlingsvägar framåt hoppas vi bidra till att utveckla svenska arbetsmarknad i samklang med införandet av ny teknik och nya affärsmodeller. Om styrelsen ska ge den politiska beslutsarenan specifika råd om åtgärder ska det vara konsensus i styrelsen.

 •  Inom styrelsen eftersträvar vi i övrigt samsyn i allt som Forum för Omställning gör. Därmed lägger vi som styrelse en drivkraft på oss själva att aktivt delta i våra sammankomster och dra gemensamma slutsatser av bidrag från Forum för Omställnings arbetsgrupper och annan verksamhet. Det blir därmed en grundläggande gemensam arbetsmetod för att ständigt prestera relevanta och användbara resultat.

 • Som styrelse har vi en öppen attityd till att delta i dialoger i vidare sammanhang. Men som styrelsemedlemmar respekterar vi alla att våra diskussioner stannar i styrelsen – tills vi gemensamt kommit överens om att ett material är färdigarbetat för att offentliggöras i Forum för Omställnings namn.

 • I Forum för Omställnings styrelse står vi för de gemensamma förslagen i dess helhet, även i efterhand och även i händelse av att man lämnat gruppen.

 • Forum för Omställning är inte en plattform för att driva opinion för den egna personen eller organisationen/företag man jobbar för och är engagerad i.

 • Engagemanget i Forum för Omställning görs utan arvodering utan baserat på vilja att bidra till denna viktiga fråga med sin kompetens och erfarenhet.